Förbättringsarbete TIG015 – Java-delen – 2017

Här kommer en kort redovisning av vad för åtgärder vi vidtagit för att förbättra kursmaterialet som vi kallar Programming with Java, vilket används som kurslitteratur och -material i bland annat kursen TIG015, “Informationsteknologi och informationssystem” i den delkurs som handlar om programmering med Java.

Förbättring av kursplanen

Efter kursen tog vi tag i kursplanen tillsammans med kursansvarig (och med hjälp av vår klippa till utbildningshandläggare Axel!). Kursen har sedan många år haft en i praktiken tydlig uppdelning i två delar; en del som består av ett projekt där studenterna får “kunskaper om informationssystem i verksamheter och genomförande, planering och deltagande i projekt enligt projektmetodik” och en del som är en introduktionskurs i programmering där studenterna får “kunskaper om programmering och problemlösning samt utveckling av program i ett objektorienterat språk, t.ex. Java”. Citaten är från vår reviderade kursplan.

De två delarna har haft olika lärare (Henrik och Rikard har undervisat i programmeringsdelen sedan några år tillbaka), olika examinationsformer,  olika kurslitteratur samt olika upplägg. Studenterna har uppfattat att det är “två kurser i ett” medan den tidigare kursplanen inte riktigt förmedlat detta.

I den tidigare kursplanen beskrevs innehållet i kursen på följande vis:

“I kursen diskuteras olika former av informationsteknologi och dess användning. Kursen
ger kunskaper om systemtänkande, informationssystem och dess utveckling samt
projekt som arbetsform. Teori varvas med praktiska övningar i problemlösning inriktad
mot system- och programkonstruktion.”

För att göra kursen tydligare för studenterna (och lärare) så tog vi ett omtag och skrev om kursplanen i sin helhet så att innehåll och mål bättre stämmer överens med det innehåll som traditionellt funnits i kursen. Nu är det tydligt för alla att kursen består av två delkurser med olika inriktning. Den nya kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018,

Arbete med kursmaterialet

Vad gäller delkursen i Java-programmering, så har vi även tagit till oss återkoppling från studenterna (som givits i form av formativ kursvärdering, kursvärderingsenkät och i samtal med studenter och studenthandledare). Detta har lett till att vi tagit fram en del nytt undervisningsmaterial för kursen för att komplettera upplevda brister.

Om vårt kursmaterial

Vårt undervisningsmaterial består av en mängd föreläsningsbilder (PDF) vilka vi dels använder när vi föreläser, dels använder för att spela in föreläsningsvideor. Utöver detta använder vi en Wiki som kursupplägg med schema och sidor för de moment som ingår i Java-kursen. Sidorna med kursmaterial består av en “teorisida” med en kort beskrivning av ett moment och länkar till föreläsningsbilder, föreläsningsvideorna och länkar för fördjupning och vidareläsning. Till (nästan) varje moments sida hör också en sida med övningsuppgifter och frågor (med dolda lösningsförslag som kan expanderas och göras synliga i webbläsaren när studenten så önskar). Vi länkar också eventuell källkod med exempel och lösnignsförslag som kan behövas som komplement.

Föreläsningsvideorna verkar uppskattas av majoriteten studenter utifrån den återkoppling vi fått genom åren. Filmerna ligger publikt på Vimeo och har en hel del besökare utöver våra studenter, vilket naturligtvis är roligt. Studenterna uppmanas att se varje schemalagt föreläsning i förväg på Vimeo så att de kommer föreberedda och laddade med frågor till föreläsningen. Det förekommer också att studenter ser videorna om de får förhinder, vilket naturligtvis är bättre än att helt missa föreläsningen. Inför tentamen brukar vi också se en uppgång i trafiken på Vimeo, då studenterna ser om filmerna för att repetera och studera inför tentan. Detta bekräftas också av många studenter. Vi är dock noga att påpeka att det är övningsuppgifterna som ger störst resultat för att lära sig programmering som ju är ett väldigt praktiskt ämne.

Nytt material

Vi har tidigare skrivit här på bloggen om en del av det nya materialet som vi tagit fram efter samtal med studenterna. Inför kursstart nu i höst har vi ytterligare kompletterat detta med ytterligare material. Vi arbetar även för fullt med att förbättra inlämningsuppgiften så att den blir tydligare.

Här är en sammanställning av det nya materialet – föreläsnignsbilder och videoföreläsningar – inklusive det nya material vi tidigare skrivit om:

Det rör sig om 12 nya föreläsningar med föreläsningsvideor.

Läshänvisningar

En ytterligare åtgärd vi vidtagit på initiativ av studenterna är att ta fram ett särskilt dokument med Läshänvisningar som innehåller en färdplan för kursen med “checkpoints” som visar vilka delar av kursmaterialet som skall vara avklarat ett visst datum. Med detta dokument som komplement till Wikin och schemat, tror vi att studenterna lättare kan se att de följer med och vad som förväntas vara gjort och när (vilka datum). Vår förhoppning är att detta underlättar för studenterna att hålla koll på att de arbetar i rätt takt. Se screenshot nedan.

Screenshot_Läshänvisning

Skärmdump från läshänvisningen

Extra halvtidsövning

En ytterligare åtgärd, även den på initiativ av några studenter, har varit att ta fram en ny, frivillig, övning. Önskemålet löd ungefär så här: “Det skulle vara bra med en lite större uppgift när vi är klara med avsnitten om objekt och klasser, där vi ges i uppgift att skriva en hel klass från början, så man kan se om man förstått helheten.”

Detta var så självklart att vi genast satte igång. Vi saknade faktiskt en lite större uppgift eller övning, lagom att presenteras mitten av kursen, som tydligt fokuserade på att skriva en, lite större, klass från början och sedan ett program som använder klassen. Pinsamt! Så stort tack till studenterna (ni vet vilka ni är) som påpekade detta uppenbara.

Från och med i år finns en frivillig uppgift efter avsnitten om klasser där studenterna ombes (och får instruktioner längs vägen) att skriva en lite större klass och så ett program som testar att objekt från klassen beter sig korrekt.

Detta kommer att utvärderas och förmodligen utvecklas. Kanske blir det en obligatorisk uppgift på sikt.

Slutord

Slutligen har vi tagit fram en läshänvisning för självstudier för dem som behöver eller vill lära sig mer om kommandotolken Bash som vi använder i våra exempel och i undervisningen i stort, när vi programmerar.

Vi vill avsluta med att tacka tidigare års studenter för att de tagit sig tid att medverka i formativ kursutvärdering, svarat på kursvärderingsenkäten och kommit med synpunkter under och efter kursen på andra vis. Tack! Det är ni som driver kursutvecklingen framåt!

This entry was posted in pedagogik, TIG015 and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s