Det här med kurslitteratur

Då vår avdelning saknar såväl ordinarie programansvarig, som vice-prefekt för grundutbildningen, så vänder sig ofta studenter till oss med frågor och synpunkter angående programmet, kurser och utbildningen i stort. Detsamma upplever säkert våra lärarkolleger. Vi brukar då försöka svara så gott vi kan och hänvisa till prefekt, som är tillförordnad programansvarig tillika tillförordnad vice-prefekt i väntan på att dessa tjänster tillsätts.

Häromveckan fick vi frågor om och synpunkter på kurslitteratur som någar av studenterna tyckte var “föråldrad och inaktuell”. Vi har svårt för att uttala oss om andra kurser än de vi sjävla ger och har inte heller speciellt bra koll på litteraturtillgången i dessa kurser. Men det fick oss att fundera kring val av kurslitteratur i allmänhet. Kan kurslitteratur vara för gammal? Förlegad? Föråldrad?

Huruvida kurslitteratur blir inaktuell har naturligtvis med disciplinen och ämnet att göra. Logik och matematik kanske är ämnen där fakta, “sanningar” och innehåll inte utvecklats nämnvärt för kurser på grundnivå. Kanske hör grammatik, fonetik och semantik även dit. Pedagogiken och terminologin kanske ändras i viss mån, men sakligt och innehållsmässigt så går det nog långsammare där än inom exempelvis pedagogik som ämne, medicin, statsvetenskap, modern historia eller mediekonsumtion för att nämna några ämen där utvecklingen kanske går fortare.

Så vårt svar på frågan blir nog ett undvikande “det beror nog på kurs och ämne”. Samt “Ta upp detta med kursansvarig”.

Däremot så hade vår nyfikenhet på hur det ser ut inom litteraturlistorna på programmets kurser väckts och vi bestämde oss för att se om vi kunde få fram något riktvärde på hur gammal kurslitteraturen kan vara. Så vi tog helt enkelt och läste litteraturlistorna för de kurser för vilka sådana finns publicerade (alla kurser utom TIG059 Systemutvecklingsprojekt, TIG163 Beslutstödssystem och TIG164 Interaktionsdesign har publicerat litteraturlistor).

Vi har begränsat oss till sådan kurslitteratur som antingen benämns “Kurslitteratur” där ingen uppdeling mellan obligatorisk och annan litteratur finns; samt sådan litteratur som benämns “obligatorisk”.

I genomsnitt var kurslitteraturen 5,5 år, enligt vår högst ovetenskapliga undersökning. Dock var standardavvikelsen hög, hela 6,2 år! Så det är stor spridning på kurslitteraturåldern. 6 av 10 undersökta kurser har dock lägre ålder än snittet.

För dem som i likhet med oss är statistiknördar så kommer här en sammanställning:

kurslitteraturålder

Detta är naturligtvis ämnat att tas med en nypa salt. De kurser som har en lång litteraturlista med exempelvis många akademiska artiklar med en stor spridning i publiceringsår får ju en högre snittålder på sin kurslitteratur. Kanske skulle man begränsa sig till enbart böcker. Men för att kunna ta med kurser som inte använder sig av vanliga böcker, så tog vi med även kurser med online-material så som akademiska artiklar och vårt eget kursmaterial (som ligger online).

För att ingen ska kunna tolka detta som något annat än en spännande undersökning, så redovisar vi naturligtvis våra källor nedan samt bjuder på en diskussion om undersöknignen.

Det kan finnas flera anledningar till att kurslitteraturen ser gammal ut när man sammanställer det så här. En kurs som uteslutande eller till stor del använder vetenskapliga artiklar kan få en hög snittålder om man tar med artiklar som är gamla. Det kan ju vara motiverat att ha med gamla artiklar för att ge en historisk överblick över hur ett ämne har utvecklats. Dessutom kan det finnas gamla artiklar som håller hög relevans än idag. Oftast har man med en blandning av gamla och nya artiklar i en sådan kurs, gissar vi. Men snittet kan bli lågt på grund av några riktigt gamla artiklar som för den sakens skull inte är irrelevanta.

En kurs i litteraturhistoria kan naturligtvis ha med kurslitteratur som är väldigt gammal som obligatorisk läsning. Det kan dra upp snittåldern på litteraturen i en sådan kurs.

Några svagheter med vår högst ovetenskapliga undersökning är att vi satte 0,5 år som ålder på vår egen kurslitteratur, då vi ständigt uppdaterar den. Det är vår ärliga bedömning att vår litteratur inte är äldre än 6 månader. För den som betvivlar detta, så välkomnar vi till en granskning. Vår litteratur ligger ju på en wiki, så sidorna har en changelog automatiskt.

Vi har 441 unika webbsidor i wikin (motsvarar ungefär 4432 A4-sidor om man skriver ut dem). Vi har sedan wikin skapades genomfört 12,186 redigeringar. I snitt har vi redigerat varje sida 13 gånger. De sidor som är mest redigerade är naturligtvis de sidor som utgör kurslitteratur i våra kurser. För den skeptiske finns en redigeringshistoria att tillgå för varje enskild sida, precis som på alla MediaWiki-instanser. Nåväl, den första sidan skapades 16 maj 2016, så även om vi hade räknat därifrån, så hade vår litteratur fått åldern 2,5 år.

Innehållet i vår kurslitteratur kan ju förstås vara föråldrat men det gäller rimligtvis tryckt kurslitteratur också. Vi har inte tittat på innehållet i kurslitteraturen och försökt bedöma hur aktuell den är. Vi har bara tittat på publiceringsdatum.

En annan svaghet är att vi inte tagit med de kurser som inte publicerat litteraturlista. Vi fann inga litteraturlistor för TIG059, TIG163 eller TIG164.

Ytterligare en svaghet hos denna undersökning, som vi alltså gjort med glimten i ögat och av ren nyfikenhet, är att vi inte gått igenom kurslitteratur för motsvarande eller liknande kurser på andra skolor och institutioner. Det är kanske något som någon annan nyfiken kan ta på sig att göra?

Dessutom, det är kanske orättvist att ta med enstaka väldigt gamla böcker som påverkar genomsnittsåldern. Om vi ignorerar den äldsta boken/artikeln i varje litteraturlista blir resultatet så här i stället. Vi sätter snittåldern inklusive äldsta boken/artikeln inom parentes.

 • TIG015 ISIT Informationsteknologi och informationssystem
  • 4 år (5,5 år)
 • TIG015 JAVA Informationsteknologi och informationssystem
  • 0,5 år (ingen skillnad)
 • TIG016 Verksamheter och information
  • 16,7 år (19,2 år)
 • TIG058 Programmeringsteknik och databaser
  • 0,5 år (ingen skillnad)
 • TIG098 eBusiness & eGovernment
  • 1 år (ingen skillnad)
 • TIG162 Affärssystem
  • 3 år (3,5 år)
 • TIG064 IT – Ledning, Styrning & Strategi
  • 7,8 år (8,4 år)
 • TIG166 Tillämpad IT management
  • 10 år (12,8)
 • TIG167 Fördjupning i programmering,
  • 0,5 år (ingen skillnad)
 • TIG165 Informatik som vetenskap
  • 3 år (ingen skillnad)

Det är några kurser som sticker ut; TIG016, TIG166 och TIG064. Det beror säkert på brister i vår metod. Vi bortser från den fjärdedel äldsta böckerna (sorterat på ålder stryker vi 25% av böckerna/artiklarna från äldsta bok och mot nyare böcker) i respektive kurs och ser vad vi får för snittålder utan den fjärdedel äldsta böckerna:

 • TIG016 Verksamheter och information
  • 16,7 år (tog bort de två äldsta böckerna av 8)
 • TIG166 Tillämpad IT management
  • 10 år (tog bort de två äldsta böckerna av 8)
 • TIG064 IT – Ledning, Styrning & Strategi
  • 5,7 år (tog bort de 7 äldsta artiklarna av 29)

Det verkar vara artiklar som drar upp snittåldern. Om vi bortser från akademiska artiklar (som verkar vara överrepresenterade vad gäller “gammal” litteratur), så är topplistan för vanliga pappersböcker som följer:

 • (17 år) Mathiassen et al., Objektorienterad analys och design, 2001
 • (9 år) Lundberg, D., IT och Affärsnytta, konsten att lyckas med investeringar i IT, 2009
 • (7 år) Walla, E. Presentationsteknik och retorik – för ingenjörer och tekniker, 2011
 • (4 år) Johan Magnusson och Andreas Nilsson: Enterprise System Platforms: Transforming the agenda, 2014
 • (4 år) R. Sharda, D. Delen, E. Turban, Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, 2014
 • (4 år) Bocij, P., Greasley A., and Hickie, S.. Business Information Systems, 2014
 • (3 år) Christian Ax, Christer Johansson och Håkan Kullvén; Den Nya Ekonomistyrningen, 2015
 • (3 år) J. Bell i samarbete med S. Waters, Introduktion till forskningsmetodik2015
 • (1 år) Ed., Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Travers. E-commerce, Global Edition, 2017

Snittåldern på pappersbökerna blev 5,78 år. Vi har inte räknat ut snittåldern på artiklarna men vi såg att bland artiklarna finns det fler riktigt gamla publiceringsår, än bland böckerna.

Den äldsta boken är från 2001. Den äldsta artikeln är från 1981 (Staw, B. M. (1981). The escalation of commitment to a course of action. Academy of management
Review, 6(4), 577-587) och vi fann 8 stycken artiklar från 1990-talet.

Det skall också sägas att bland artiklarna fanns artiklar från 2016, 2017 och även 2018 (Karhu, K., Gustafsson, R., & Lyytinen, K. 2018. Exploiting and defending open digital platforms with boundary resources: Android’s five platform forks. Information Systems Research.). Den senare artikeln kanske även vann i kategorin “längst titel” – här behövs mer forskning dock 😉

Slutsats

Det är svårt att avgöra var gränsen för gammal kurslitteratur går. Det beror på kurs och ämne, samt hur mycket ny litteratur det finns att välja mellan. Det är något som varje kursansvarig får avgöra.

Vårt tips till er studenter som har synpunkter på kurslitteraturens ålder är, kom med förslag på nyare litteratur till era lärare. Även om det är svårt som student att avgöra när verkligheten förändrats i förhållande till när kurslitteraturen skrevs inom olika ämne, så kan ni undersöka litteraturmarknaden och gå till biblioteket och undersöka.

Ett annat tips är att kolla vad för litteratur som används i motsvarande kurser på andra institutioner eller skolor. Varför inte kontakta respektive studentkår och höra om studenterna på andra skolor är nöjda med litteraturen eller kan ge tips på bra litteratur.

Eller varför inte fråga personer i arbetslivet, om de har några tips på bra böcker? Detta gäller naturligtvis mer praktiskt inriktade kurser och inte de mer akademiskt intriktade kurserna. Passa även på att fråga eventuella gästföreläsare.

God fortsättning och gott nytt år!

Källor

 • TIG015 ISIT Informationsteknologi och informationssystem
 • TIG015 JAVA Informationsteknologi och informationssystem
 • TIG016 Verksamheter och information
 • TIG058 Programmeringsteknik och databaser
 • TIG098 eBusiness & eGovernment
 • TIG162 Affärssystem
 • TIG064 IT – Ledning, Styrning & Strategi
 • TIG166 Tillämpad IT management
 • TIG167 Fördjupning i programmering,
 • TIG165 Informatik som vetenskap

 

This entry was posted in pedagogik, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s